REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOPON.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  1. Sklep internetowy www.shopon.pl jest prowadzony przez:
   Shopon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 63, 42-200 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 699791, NIP: 9492221147, REGON: 368539030
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu, w tym szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, a także prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedającego.
  3. Nazwa Sklepu, oznaczenia graficzne i słowno-graficzne, koncepcja Sklepu, jego wygląd graficzny, stosowane w ramach Sklepu oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.
  4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jej przeznaczeniem. Klient w szczególności zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym od jakiegokolwiek ingerowania w elementy techniczne, od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
  5. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. DEFINICJE

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego shopon.pl oraz nabywania w nim Produktów.
  2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.shopon.pl, prowadzący sprzedaż Produktów znajdujących się w asortymencie Sprzedającego.
  3. Klient (Kupujący) – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu; Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby, którym przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych w świetle przepisów prawa cywilnego.
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  6. Sprzedający – Shopon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 63, 42-200 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 699791, NIP: 9492221147, REGON: 368539030,
  7. Administrator – Shopon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 63, 42-200 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 699791, NIP: 9492221147, REGON: 368539030,
  8. Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Shopon.pl zgodnie z Regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Shopon.pl po dokonaniu rejestracji na stronie www.shopon.pl oraz w której gromadzone są dane Klienta, historia zamówień oraz informacje o jego działaniach,
  9. Produkt – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie internetowym, której opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
  10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem tych dni, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, publ. Dz.U.2015.90 t.j. z dnia 2015.01.19
  11. Koszyk – miejsce w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz umożliwiającą Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
  12. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 ze zm.)
  13. Polityka prywatności – dokument zawierający wyjaśnienie, jakie procedury są stosowane przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych Klientów Sklepu.
  14. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  15. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  16. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.Dz. U. 2019, poz. 134, 730, 1495).
  17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).
  18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. W celu korzystania z usług świadczonych przez Sklep internetowy, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, Klient powinien posiadać:
   1. urządzenie z dostępem do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową, przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer z zainstalowaną przeglądarką umożliwiającą przeglądanie stron www. w minimalnej rozdzielczości 320x320px
   2. dostęp do sieci Internet;
   3. aktywne konto poczty elektronicznej.
  2. Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiec pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.
  3. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych przez Sklep w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. REJESTRACJA KONTA
  1. Klient może zarejestrować się w Sklepie poprzez rejestrację Konta. W tym celu Klient wypełnia formularz rejestracyjny, podaje adres e-mail oraz tworzy hasło. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracyjnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji Konta.
  2. Posiadanie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Klient posiadający Konto może korzystać z dodatkowych funkcji m.in. dodawania Produktów do ulubionych, śledzenia historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywania powiadomień o promocjach, o zmianach Regulaminu.
  3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez co Klient ma możliwość przeglądania asortymentu i złożenia zamówienia o każdej porze.
  2. Zamówienia w Sklepie internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
  3. Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:
   1. akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
   2. wskazanie adresu Klienta;
   3. wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy (chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie);
   4. wskazanie numeru telefonu komórkowego;
   5. potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy – w przypadku konsumentów;
   6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
   7. naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu złożenia i realizacji zamówienia (oferty).
  5. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość oraz prawdziwość i kompletność informacji, które wprowadza do Formularza Zamówienia.
  6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. opisu przedmiotu Zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. danych kontaktowych Klienta
   4. wybranego dokumentu sprzedaży
   5. wybranego sposobu dostawy
   6. wybranej metody płatności
   7. sposobu kontaktu ze Sklepem.
  7. Potwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia, z której wynika związanie obowiązkiem zapłaty za nabywane produkty w przypadku przyjęcia oferty przez Sprzedającego (zawarcia umowy).
  8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia wraz z indywidualnym nr Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przesyłane do Klienta w formie elektronicznej zawiera:
   1. dane Sprzedającego, w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu;
   2. dane Klienta, w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu, dane do faktury VAT (jeżeli została wybrana taka opcja);
   3. Nazwę Produktu;
   4. cenę zamówienia (jednostkową i łączną Produktów oraz koszty wykonania umowy, w tym płatności i dostawy);
   5. formę dostawy, w tym termin, w którym nastąpi wysyłka zamówienia oraz adres dostawy;
   6. sposób płatności wraz z numerem rachunku bankowego do dokonywania wpłaty za zamówienia;
   7. informację o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni wraz ze wzorem odpowiedniego formularza, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta;
   8. Regulamin Sklepu w pliku PDF.
  9. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia w celu potwierdzenia danych. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
  10. Edytowanie danych Klienta podanych przy składaniu zamówienia możliwe jest do czasu jego potwierdzenia przez Sprzedającego. W późniejszym terminie, wszelkie modyfikacje danych możliwe są jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedającym.
  11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza wybór Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z ich opisem i ceną oraz złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży tych Produktów w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
  12. Zamówiony Produkt może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a po uzgodnieniu ze Sprzedającym także na terenie Unii Europejskiej.
  13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego (przyjęcie oferty).
  14. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności przy odbiorze umowa sprzedaży zostaje zawarta z dniem uiszczenia ceny przy odbiorze.
  15. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo indywidualnie ustalane z Klientem. W takim przypadku Regulamin niniejszy stosuje się subsydiarnie, w zakresie w jakim nie pozostaje w sprzeczności w stosunku do indywidualnie ustalonych warunków zakupu.
 6. CENA I SPOSÓB ZAPŁATY
  1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej www.shopon.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Cały znajdujący się w Sklepie internetowym asortyment towarów stanowi jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Ceny podane przy Produktach są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
  3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i innych dodatkowych opłat, które każdorazowo zostaną doliczane do sumy zamawianych Produktów oraz są wskazane w trakcie składania zamówienia.
  4. Ceną ostateczną zamówienia, jest cena Produktu podana na stronie Sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia przez Konsumenta wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy, w tym kosztami dostawy.
  5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
   1. z góry przed odbiorem zamówienia - płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;
   2. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24;
   3. płatność gotówką przy odbiorze (wysyłka za pobraniem lub odbiór osobisty);
  6. W przypadku wyboru opcji płatności z góry, Klient jest zobowiązany uiścić cenę w ciągu 7 dni od otrzymania od Sprzedającego w formie elektronicznej potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie (tj. niezaksięgowania płatności na wskazanym Klientowi rachunku bankowym) we wskazanym terminie zamówienie traktuje się jako anulowane.
  7. Na wszystkie produkty Sprzedający wystawia faktury.
 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA
  1. Koszty dostawy Produktów są wskazywane przy składaniu zamówienia oraz w potwierdzeniu złożenia zamówienia przesłanemu Klientowi zgodnie z pkt. V ust. 8 Regulaminu.
  2. Sposoby dostawy zamówionych produktów:
   1. a) za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD, DHL, Inpost,
   2. b) odbiór osobisty w wybranym punkcie na terenie Polski.
  3. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki. Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania zamówienia.
  4. Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych licząc od dnia:
   1. a) zaksięgowania wpłaty ceny ostatecznej na wskazanym Klientowi rachunku bankowym Sprzedającego, lub
   2. b) potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego – w przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem.
  5. Realizacja zamówienia na Produkty z adnotacją „wysyłka 24H” nastąpi w terminie do 2-3 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
  6. Klient ma prawo do anulowania zamówienia w sytuacji, gdy:
   1. a) z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż wskazany w ust. 4 powyżej, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany,
   2. b) złoży zamówienie na Produkty, które w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego stały się niedostępne (np. z uwagi na duże zainteresowanie danym Produktem w tym samym czasie). W takiej sytuacji, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Klienta pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.
  7. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
  8. Klient zobowiązany jest zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient jest uprawniony do żądania od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. W przypadku braku możliwości spisania protokołu szkody, Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, powiadomić Sprzedającego o tym fakcie mailowo na adres oraz w terminie 7 dni przesłać Sprzedającemu listem poleconym wysłanym na adres: Filomatów 30/32; Czestochowa 42-200 Protokół Szkody według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz z dowodem zakupu. Dokonanie powyższych czynności przez Klienta nie przesądza o odpowiedzialności lub braku odpowiedzialności po stronie Sprzedawcy.
  9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, gdy nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówienie, a także gdy zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe, w tym w szczególności z powodu działania siły wyższej.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO, UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO
  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta w ramach rękojmi za wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
  3. Uprawnienia z tytułu rękojmi nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientom na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu gwarancji udzielanych bezpośrednio przez producentów Produktów.
  4. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić Formularz Reklamacyjny stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i przesłać go do Sprzedającego na adres: 42-200 Częstochowa, ul. Filomatów 30/32lub na adres email: office. Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, datę zakupu Produktu, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Klienta sposób rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (fakturę).
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni licząc od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku wskazania przez Klienta przy zgłoszeniu adresu e-mail, odpowiedź będzie przesłana na podany adres. Wszelkie informacje dotyczących złożonej reklamacji są dostępne office
  6. Od decyzji podjętej przez dział reklamacji przysługuje wniosek do Sprzedającego o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy sporządzić na piśmie i przesłać do Sprzedającego na adres office Wniosek zostanie rozpatrzony przez Sprzedającego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania. Decyzja podjęta w tym trybie jest ostateczna.
  7. Klient będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  8. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym.
  9. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym Konsumentem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest Shopon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 63, 42-200 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 699791, NIP: 9492221147, REGON: 368539030 („Administrator”).
  2. Składając zamówienie, Klient będący osoba fizyczną, świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów.
  3. Dane osobowe, podane przez Klienta w związku z rejestracją konta w Sklepie Internetowym lub w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (na zasadach określonych w niniejszym regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za Produkty za pośrednictwem serwisu Przelewy24, dane osobowe takiego Klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24”, zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności, tj. ……………………..
  5. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej: DPD, Raben, zostaną powierzone dane osobowe takiego Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z Klientem.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedającego przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Sprzedającego praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
  7. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i bezpłatne, ale niezbędne dla zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz wystawienia faktury.
  9. Sprzedający oświadcza, że dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności swych Klientów. Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedającego środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
  1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia mu zakupionego Produktu, stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem skierowane do Sprzedawcy na adres: 42-200 Częstochowa, ul. Filomatów 30/32 lub drogą mailową na adres: office
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  3. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  5. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Produktu w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciagu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot produktów następuje na adres: 42-200 Częstochowa; ul. Filomatów 30/32 z dopiskiem: magazyn Shopon.pl
  6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedający dokona zwrotu ceny oraz najtańszych zwykłych kosztów dostawy zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedający może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu zakupionego Produktu.
  7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu i znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
  8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie Produktów niezgodne z przeznaczeniem, niewłaściwy montaż i użytkowanie Produktów.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
   1. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienie indywidualne);
   2. świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
  1. Wyłącza się odpowiedzialność z rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych produktów nabywanych w Sklepie. Wyłącza się także odpowiedzialność Sprzedającego za wady ukryte.
  2. Wyłącza się odpowiedzialność kontraktową za szkodę wywołaną niewykonaniem oraz nienależytym wykonaniem umowy zawartej z Klientem-Przedsiębiorcą w Sklepie.
  3. W przypadku omyłkowo określonej na stronach Sklepu ceny, w szczególności w sposób rażąco niski, Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienie (oferty) Klienta-Przedsiębiorcy.
  4. Wyłącza się zastosowanie pkt. VII ust. 6 niniejszego Regulaminu do transakcji zawieranych Klientami-Przedsiębiorcami.
  5. Wszelkie spory z Klientami-Przedsiębiorcami, a powstałe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sądy powszechne w Częstochowie.
 12. ZMIANA REGULAMINU
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
  2. Aktualny Regulamin zostanie przedstawiony poprzez jego umieszczenie na stronie Sklepu 01.10.2019
  3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zamówienia złożone przed zmianą będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, a prawem właściwym do ich oceny jest wyłącznie prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
  4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie shopon.pl , w formie, która umożliwia korzystanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie Administratora.
  5. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
  7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
  8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.10.2019

Załączniki:

 1. Formularz zamówienia
 2. Protokół Szkody
 3. Formularz Reklamacyjny
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu
Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności